Суббота, 18.08.2018
Мы вместе
Меню сайта
Категории каталога
Выплата пенсий [4]
Социальная защита [7]
Индивидуальная программа реабилитац [3]
Общественные организации [2]
Главная » Файлы » Законы Украины » Общественные организации

Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ
[ ] 06.09.2007, 01:15
http://zakon1.rada.gov.ua - Про затвердження Положення про Реєстр не...| вiд 11.07.1997 № 232 (Повний текст)Документ
z0291-97, редакцiя вiд 13.02.2005 (1 сторiнка)

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 05.09.07 23:45 ]

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 232 від 11.07.97 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 6 серпня 1997 р. vd970711 vn232 за N 291/2095
Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 N 20 ( z0149-05 ) від 17.01.2005 )
З метою забезпечення виконання Закону України "Про внесеннязмін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"( 283/97-ВР) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Реєстр неприбуткових організаційта установ (додається).
2. Заступнику начальника Головного управління прямих податківП.А.Рогозі подати вказане Положення до Міністерства юстиціїУкраїни на державну реєстрацію.
3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-деннийтермін з дня реєстрації Положення про Реєстр неприбутковихорганізацій та установ в Міністерстві юстиції України забезпечититиражування та надсилання державним податковим адміністраціям вАвтономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополівказане Положення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаГолови Державної податкової адміністрації України О.Я.Савченка.
Голова Державної податкової адміністрації України М.Я.Азаров
Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року N 232
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 1997 р. за N 291/2095
Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ
1. Загальна частина
1.1. Реєстр неприбуткових організацій та установ (далі -Реєстр) - це автоматизована система збору, накопичення та обробкиданих про неприбуткові організації та установи, які згідно ізпунктом 7.11 статті 7 Закону України "Про внесення змін до ЗаконуУкраїни "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 283/97-ВР )(далі - Закон) звільняються від сплати податку на прибуток.
1.2. Організації та установи, які не підпадають підвизначення неприбуткових відповідно до підпункту 7.11.1пункту 7.11 статті 7 Закону, не повинні проходити реєстраціюзгідно із цим Положенням.
1.3. Реєстр неприбуткових організацій та установ створюєтьсявідповідно до статті 7 Закону з метою:
- забезпечення єдиних принципів ідентифікації неприбутковихорганізацій та установ, а також їх обліку в податкових органахУкраїни;
- забезпечення податкових органів України інформацією зРеєстру для здійснення контролю за використанням неприбутковимиорганізаціями та установами коштів, звільнених від оподаткування;
- організації суцільного і вибіркового аналізу;
- взаємодії на єдиних методологічних засадах із базами данихМіністерства статистики України, Державної митної служби України,Національного банку України, Міністерства економіки України, Фондудержавного майна України, інших міністерств і відомств України;
- надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державниморганам відповідно до чинного законодавства України.
1.4. При включенні неприбуткової організації або установи добази Реєстру їй по її ідентифікаційному номеру ставиться ознаканеприбуткової організації (установи).
Структуру ознаки неприбуткової організації або установивстановлює Державна податкова адміністрація України.
1.5. Створення і ведення Реєстру здійснюється Державноюподатковою адміністрацією України.
2. Реєстрація неприбуткових організацій та установ
2.1. До Реєстру заносяться неприбуткові організації таустанови, які згідно із пунктом 7.11 статті 7 Закону ( 283/97-ВР )звільняються від сплати податку на прибуток.
2.2. Для внесення до Реєстру неприбуткова організація абоустанова повинні подати (надіслати) до податкового органу за їїмісцезнаходженням реєстраційну заяву за формою N 1-РН згідно здодатком 1 до цього Положення, а також копію статутних іустановчих документів. ( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно зНаказом Державної податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від10.12.2003 )
2.3. Органи державної податкової служби можуть проводитиперевірку відомостей, що містяться в поданих документах. ( Пункт2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податковоїадміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
2.4. За результатами розгляду заяви можуть бути прийнятірішення за формою згідно з додатком 2 про:
- внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру;
- відмову внесення неприбуткової організації (установи) доРеєстру.
Рішення готується у двох примірниках - перший надаєтьсяорганізації або установі, а другий залишається в органі державноїподаткової служби.
( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державноїподаткової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
2.5. Реєстр неприбуткових організацій та установ ведетьсязгідно з чинним законодавством.
2.6. Класифікаційні дані формуються з використанням державнихкласифікаторів.
2.7. Економічні показники формуються на основі данихподаткових органів.
2.8. Інформаційний фонд Реєстру включає такі види даних пронеприбуткові організації та установи:
- ідентифікаційні - ідентифікаційний номер неприбутковоїорганізації або установи з Єдиного державного реєстру підприємствта організацій України (надалі - ЄДРПОУ), а також назву, визначенустатутом та вказану у довідці про включення такої неприбутковоїорганізації або установи до ЄДРПОУ;
- класифікаційні - дані про галузеву, територіальну, відомчупідпорядкованість, форму власності, види діяльності таорганізаційно-правову форму господарювання;
- довідкові - дані про адресу, телефон неприбутковоїорганізації або установи, прізвища та ідентифікаційні номери (зДержавного реєстру фізичних осіб) керівника, головного бухгалтера,засновників (інвесторів);
- реєстраційні - дані про реєстрацію (ліквідацію) в органахмісцевої державної влади та податковому органі;
- економічні - дані, які характеризують фінансово-економічніпоказники господарської діяльності юридичної особи та справлянняподатку.
2.9. Розпорядником територіальних рівнів Реєстру є відповідніподаткові органи в Автономній Республіці Крим, областях і містахКиєві та Севастополі.
2.10. Державна податкова адміністрація України здійснює:
- розробку організаційних та методологічних принципів веденняРеєстру, забезпечення організації обліку неприбуткових організаційта установ, що підлягають оподаткуванню;
- розробку технології та програмно-технічних засобів веденняРеєстру;
- виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення,аналіз даних, що надходять з регіональних органів податковоїслужби, контроль достовірності та актуалізація даних, їхзберігання, захист, контроль права доступу тощо);
- автоматизоване ведення бази Реєстру;
- організацію взаємодії з базами даних Національного банкуУкраїни, Міністерства статистики України, Державної митної службиУкраїни, Міністерства фінансів України та інших міністерств івідомств України;
- розробку інструктивних, нормативних документів настворення, ведення та користування даними Реєстру.
( Пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державноїподаткової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
2.11. Регіональні органи податкової служби здійснюють:
- виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення,аналіз даних, що надходять з місцевих органів податкової служби,контроль достовірності та актуалізація даних, захист, контрольправа доступу тощо);
- облік неприбуткових організацій та установ, які згідно ізпунктом 7.11 статті 7 Закону ( 283/97-ВР ) звільняються від сплатиподатку на прибуток, та розташовані на їх території;
- передачу змін і доповнень до Реєстру в центральнийподатковий орган України;
- взаємодію з базами даних відповідних територіальних органівмісцевої державної влади.
2.12. Місцеві органи податкової служби здійснюють:
- прийом реєстраційних заяв, контроль повноти даних щодовідповідності нормативним і установчим документам;
- присвоєння організаціям та установам ознаки неприбуткової;( Пункт 2.12 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державноїподаткової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
- обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів дляпередачі в регіональні органи податкової служби;
- формування бази даних неприбуткових організацій та установ;
- взаємодію з базами даних відповідних органів місцевоїдержавної влади.
3. Внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви
3.1. У разі виникнення змін (доповнень) у даних неприбутковоїорганізації або установи, визначених реєстраційною заявою, таканеприбуткова організація або установа зобов'язана в 10-деннийтермін (після їх виникнення) подати до податкового органу замісцезнаходженням документи з указаними змінами (доповненнями) тадодаткову реєстраційну заяву з позначкою "зміни" або "доповнення".Ідентифікаційний номер неприбуткової організації або установи привнесенні змін (доповнень) до реєстраційної заяви не змінюється.
4. Перереєстрація
4.1. При перереєстрації в органах виконавчої влади абоорганах статистики неприбуткова організація або установазобов`язана в 10-денний термін подати до податкового органу замісцезнаходженням доповнення до реєстраційної заяви із змінамивідповідно до змін у нормативних та установчих документах.
5. Скасування ознаки неприбуткової організації або установи
5.1. Виключення неприбуткової організації або установи зРеєстру відбувається на підставі рішення за формою згідно здодатком 2 органу державної податкової служби у разі порушеннянеприбутковою організацією або установою Закону та/або іншихзаконодавчих актів про неприбуткові організації. У разі виключенняорганізації або установи з Реєстру така організація або установаповертає оригинал рішення про внесення її до Реєстру неприбутковихорганізацій та установ до органу державної податкової служби.( Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державноїподаткової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
5.2. Виключення організації або установи з Реєструвідбувається шляхом скасування наданої їй ознаки неприбутковоїорганізації або установи.
Додаток 1 до Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ
Форма N 1-РН
Реєстраційна заява платника податку
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Мова за- ———— Україн-|Дія ——— Реєстрація ——— Зміни ——— Доповнення
повнення ———— ська | ——— ——— ———
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Ідентифікаційний код ———————— Ідентифікаційний код ————————
філії платника податку з ————— Неприбуткової організації
ЄДРПОУ (установи) ———————— з ЄДРПОУ
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
2. Назва
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Назва податкового органу, де реєструється платник
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
4. Дані про державну реєстрацію Код та назва органу ——————————— ————————————————————————————————
державної реєстрації ——————————— ————————————————————————————————
Дата реєстрації ————— ————— Номер рішення про реєстрацію ————————
————— ————— ————————
Код та назва форми ——————————— ——————————————————————————————————
власності ——————————— ——————————————————————————————————
Організаційно-правова ——————————— ———————————————————————————————
форма ——————————— ———————————————————————————————
Ознака неприбуткової організації ————————————————————————————————
(установи та дата її присвоєння) ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Види господарської Код основного —————— Ознака зовнішньоеконо-
діяльності виду —————— мічної діяльності
Зовні- Зовні- Зовні- шньо- шньо- шньо- еконо- еконо- еконо- мічна мічна мічна Неосновні діяль- діяль- діяль- Код ність Код ність Код ність
——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— ——————
——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— ——————
——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— ——————
——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— ——————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Код та назва органу ————————— ——————————————————————————————————
управління ————————— ——————————————————————————————————
Назва відомства у —————— Код форми фінансування ——————
складі орг.управління —————— (бюджет-1, госпрозрахунок-2, ——————
за рахунок членських внесків-3, змішане-9) Статутний фонд ———————————— Кількість працюючих згідно зі штатним
(у грн.) ———————————— розкладом на момент реєстрації ——————
——————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
5. Дані про банківські рахунки МФО банку Рахунок N
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
6. Адресні дані платника податку (місцезнаходження)
Поштовий індекс ———————————————— Країна —————————————————————————
———————————————— —————————————————————————
Область —————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————
Район —————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————
Місто —————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————
Район —————————————————————————————————————————————————————————
міста —————————————————————————————————————————————————————————
Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————
Будинок ———————————— Корпус —————————— Офіс/квартира ————————————
———————————— —————————— ————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
7. Дані про керівників Керівник (Ідентифікаційний номер із Державного ——————————————————
реєстру, прізвище, ім'я та по батькові) ——————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Контактні |
|телефони —————————— Факс ————— ——————————— Факс —————|
| —————————— ————— ——————————— —————|
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Головний бухгалтер (Ідентифікаційний код із Державного реєстру, прізвище, ім'я та по ——————————————————————
батькові) ——————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Контактні |
|телефони —————————— Факс ————— ——————————— Факс —————|
| —————————— ————— ——————————— —————|
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
8. Дані про реєстрацію платника
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Прізвище, ім'я та по батькові працівника, який вводив дані про |
|платника в автоматизовану систему |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|Підпис Дата |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Прізвище, ім'я та по батькові відповідального за реєстрацію |
|платників податків |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|Підпис Дата |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
М.П.
9. Інформація про засновників (юридичних осіб)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Сторінка N Ідентифікаційний код ———————————————
платника з ЄДРПОУ ———————————————
10. Інформація про засновників (фізичних осіб)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Сторінка N Ідентифікаційний код ———————————————
платника з ЄДРПОУ ———————————————
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державноїподаткової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
Пояснення до порядку заповнення форми N 1-РН
Форма N 1-РН "Реєстраційна заява платника податку"заповнюється в одному примірнику. Мова та дія заяви визначаєтьсяпозначкою "Х" у відповідному полі.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
N гру-|Назва групи показників| Пояснення
пи | |
———————+——————————————————————+——————————————————————————————————
1 | 2 | 3
—————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Ідентифікаційний код Це поле залишається незаповненим, філії платника з якщо заявником є юридична особа. ЄДРПОУ Якщо заявником є філія, відділення чи інший відокремлений підрозділ - наводиться ідентифікаційний код за ЄДРПОУ такого відокремленого підрозділу із довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Ідентифікаційний код Якщо заявником є юридична особа Неприбуткової чи її філія, відділення, інший організації (установи) відокремлений підрозділ, з ЄДРПОУ наводиться ідентифікаційний код за ЄДРПОУ цієї юридичної особи із свідоцтва про державну реєстрацію або довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
2 Назва Наводиться найменування заявника із свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
3 Назва податкового ор- Наводиться назва ДПА, де реєструє- гану, де реєструється ться платник податку платник
4 Дані про державну реє- Наводяться з довідки про включення страцію: до ЄДРПОУ: - ідентифікаційний код органу державної реєстрації та його наз- ва; - дата реєстрації суб'єкта під- приємницької діяльності та номер рішення в органах державного упра- вління; - код і назва форми власності; - код і назва організаційно-право- вої форми; - ознака неприбуткової організації (установи) та дата її присвоєння; - підстави виникнення податкових зобов'язань; - коди видів господарської діяль- ності та ознака зовнішньоекономіч- ної діяльності. Мінімальна кіль- кість кодів - 1 (заповнюють непри- буткові організації (установи), для яких відповідним законодавст- вом надано право здійснювати інші види діяльності); - код і назва органу управління. Код форми фінансування - у від- повідному полі проставляється ци- фра: бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за рахунок членських внесків - 3, змішане фінансування - 9. Для платників податку з держав- ною формою власності проставляєть- ся назва головної організації (главку), якій вона безпосередньо підпорядкована. Кількість працюючих згідно із штатним розкладом на момент реєст- рації. Наводиться розмір статутного фонду в національній валюті
5 Дані про банківські Наводяться номери рахунків та коди рахунки платника МФО відповідних банків на дату за- повнення заяви
6 Адресні дані платника Наводяться всі реквізити місця податку розташування платника податку: поштовий індекс, країна, область, район, місто або населений пункт, район міста, вулиця (проспект, майдан, провулок тощо), будинок, корпус, офіс/квартира
7 Дані про керівників Наводиться інформація про керівни- ка та головного бухгалтера: - ідентифікаційний номер із Дер- жавного реєстру фізичних осіб; - прізвище, ім'я та по батькові; - контактні телефони. Ознака факсу "Х" проставляється в разі, коли телефон одночасно є факсом
8 Дані про реєстрацію Заповнюються працівником подат- платника кового органу, який здійснює реє- страцію. Наводиться: - підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який вводив дані про платника податку в авто- матизовану систему; - підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідаль- ного за реєстрацію платників по- датку
9 Інформація про зас- Наводиться ідентифікаційний код та новників (юридичних назва засновника з ЄДРПОУ, контак- осіб) тні телефони, факс, сума та назва валюти внеску в статутний фонд. У полі "Сторінка" вказується номер сторінки групи 9 форми N 1-РН, якщо кількість засновників переви- щує 6. Для зв'язку групи 9 з іншими гру- пами цієї форми у полі "Ідентифі- каційний код платника податку з ЄДРПОУ" наводиться код платника податку. У разі відсутності засновників - юридичних осіб потрібно у першому полі "Назва" групи 9 вказати "Засновників - юридичних осіб не- має". 10 Інформація про зас- Наводиться ідентифікаційний номер новників (фізичних засновника, фізичної особи з Дер-
осіб) жавного реєстру фізичних осіб, прізвище, ім'я та по батькові, контакті телефони, факс, сума та назва валюти внеску засновника до статутного фонду. Поля "Сторінка" та "Ідентифікацій- ний код платника податку з ЄДРПОУ" заповнюється аналогічно до групи 9. У разі відсутності засновників-фі- зичних осіб потрібно у першому по- лі "Назва" групи 10 вказати "Зас- новників-фізичних осіб немає".
Всі поля форми N 1-РН повинні бути заповнені, якщо в описіполів цієї інструкції не вказано інше.
При внесенні змін або доповнень до форми N 1-РН у поле "Дія"вноситься відповідна позначка, обов'язково заповнюютьсяпоказники 1-3 та поля, які зазнали змін та доповнень.
У кінці заяви обов'язково проставляється дата подачі заяви,підпис керівництва, відбиток печатки.
Заява підлягає контролю на повноту заповнення і відповідністьнормативним та установчим документам.
( Пояснення із змінами, внесеними згідно з Наказами Державноїподаткової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003, N 20( z0149-05 ) від 17.01.2005 )
Додаток 2 до Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ
__________________________________________ (назва органу державної податкової служби)
РІШЕННЯ N від ________200__ року
про внесення, виключення, відмову у включенні організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ)
___________________________________________________ (непотрібне закреслити)
На підставі пункту 7.11 статті 7 Закону України "Прооподаткування прибутку підприємств" та реєстраційної заяви (заформою 1-РН)
------------------------------------------------------------------
|Повна назва установи (організації) |
|_______________________________________________________________ |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Місцезнаходження неприбуткової установи |
|(організації) _________________________________________________ |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Номер рішення про внесення до Реєстру |
|неприбуткових організацій (установ) |
|дата ___________ N ____________ |
|(заповнюється у разі виключення з Реєстру |
|неприбуткових організацій (установ)) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Ознака неприбуткової установи (організації) | | | | |
------------------------------------------------------------------
__________________ ________ ____________________ (посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали) прийняла рішення) М.П.
Примірник рішення отримано:
______________________ ________ ____________________ (посада особи установи (підпис) (прізвище, ініціали) (організації), яка отримала рішення) М.П.
"___" ________________________ 200_ року (дата отримання рішення)
( Положення доповнено додатком 2 згідно з Наказом Державноїподаткової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
"Офіційний вісник України" 1997, N 32, стор.94 Код нормативного акта: 2460/1997

Публiкацiї документа:

Офіційний вісник Україн

Категория: Общественные организации | Добавил: common | Автор: Сидельников Александр
Просмотров: 1403 | Загрузок: 0

Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика
Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтов - uCoz